• Subcribe to Our RSS Feed

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 2. Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
 3. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 4. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 5. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 6. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 7. Formularze kontaktowe mogą być niedostępne istnieje alternatywna komunikacja poprzez adres mail.
 8. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
 9. Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia

 1. Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Tychach
 2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 4. Mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach poprzez  adres mailowy: sekretariat@tychy.kmpsp.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 323 24 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
al. Niepodległości 230, 43-100 Tychy

Budynek Komendy Miejskiej PSP zlokalizowany w Tychach przy al. Niepodległości 230 posiada dodatkowe wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. Wejście mieści się w Budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wejście do budynku wyróżnia się kontrastowo od fasady budynku i zostało oznakowane jako „WEJŚCIE C”. Szerokość drzwi wejściowych dwuskrzydłowych jest większa niż 90 cm i są oznaczone kontrastowo.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem CZK znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W przedsionku budynku znajduje się domofon z panelem dotykowym, połączony z dyżurnymi stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wraz z toaletą, w której szerokość drzwi wynosi 90 cm znajdują się na poziomie wejścia do budynku.

Przez cały okres pobytu w budynku z osobą ze szczególnymi potrzebami będzie osoba towarzysząca (strażak dyżurny lub pracownik biurowy ) ze względu na charakter i regulamin Centrum Zarządzania Kryzysowego. W budynku również znajduje się plan pomieszczeń w postaci rzutu umieszczony przy wejściu głównym.

Parter budynku został oznakowany znakami ostrzegawczymi oraz wyposażony w oświetlenie awaryjne.

Podłoga budynku jest twarda i gładka bez różnic poziomów oraz stopni lub progów.

Pomieszczenie do obsługi klienta wyposażone jest w pętlę indukcyjną, komputer stacjonarny, stół i krzesła oraz jest oświetlone światłem dziennym lub sztucznym.

Budynek Centrum Zarządzania Kryzysowego nie posiada następujących elementów dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim:

1. Toaleta nie jest przystosowana dla osób na wózku inwalidzkim.

Dla osoby niewidomej:

1. Brak ramki do podpisu dokumentów,

2. Dotykowy domofon znajdujący się w przedsionku budynku nie jest oznaczony alfabetem Braille’a.

Dla osoby słabowidzącej:

1. Budynek nie jest przystosowany dla osób słabowidzących ze względu na brak kontrastu podłóg i ścian,

Dla osoby głuchoniemej:

1. Komenda nie posiada pracownika posługującego się językiem migowym,

2. W celu porozumienia się z osobą głuchoniemą skorzystanie z wideotelefonu (wideotłumacza) dostępne jest w Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49 z wcześniejszym powiadomieniem pracownika komendy o tym fakcie.

 

We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup
Font Resize
Zmiana kontrastu