• Subcribe to Our RSS Feed

Nabór do służby – starszy ratownik

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

 

Komendant Miejski  Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty docelowo starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

 

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 3/1

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik

System pełnienia służby: zmianowy

Miejsce pełnienia służby:Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach,               

 43-100 Tychy, al. Niepodległości 230

 

INFORMACJE DLA KANDYDATA

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:

 • 29.08.2019 r.- ogłoszenie naboru, składanie tylko dokumentów wymienionych w punkcie IV1. niniejszego ogłoszenia,
 • 13.09.2019 r.- zakończenie przyjmowania dokumentów,
 • 17.09.2019 r.- opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do testu sprawności fizycznej wraz z podaniem terminów jego przeprowadzenia,
 • 18-20.09.2019 r.– test sprawności fizycznej (próba wydolnościowa „Beep test”, bieg po kopercie, podciąganie na drążku),który odbędzie się na hali sportowej w Tychach przy ul. Piłsudskiego 20.
 • 20.09.2019 r.- opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania,
 • 24.09.2019r. –Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia), opublikowanie listy kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian i zostali zakwalifikowani do następnego etapu;
 • 25.09.2019r. –sprawdzian z pływania który odbędzie się na krytej pływalni MOSiR w Tychach, ul.Edukacji 9, opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu;
 • 26-30.09.2019 r. –Przyjmowanie pozostałych dokumentów wymienionych w pkt. IV2,
 • 02.10.2019r. -opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu;
 • 03-04.10.2019 r.- rozmowa kwalifikacyjna (godziny stawiania się poszczególnych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną zostaną podane w informacji z dnia 02.10.2019 r.) ,
 • 07.10.2019r.– opublikowanie listy kandydatów wraz z punktacją zbiorczą oraz wyłonienie najlepszych kandydatów przewidzianych do skierowania na badania lekarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej I psychicznej do pełnienia służby w PSP ( zgodnie z §18 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 marca 2018r w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. 2018.672 ).

 

Uwaga:

Godziny oraz miejsca rozpoczęcia poszczególnych etapów zostaną podane przy publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów.

Zastrzega się zmianę terminów i miejsc przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, akcja ratowniczo – gaśnicza, duża ilość kandydatów itp.).Ewentualna zmiana terminu będzie wywieszona w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Tychach, al. Niepodległości 230 oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://kmpsptychy.bip.gov.pl/ w zakładce „nabór do służby i pracy” oraz na stronie http://tychy.kmpsp.gov.pl/

 

I.Zakres podstawowych zadań na proponowanym stanowisku:

˗ udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach,

˗ podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,

˗ utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie eksploatacyjnym, technicznym i stałej gotowości bojowej,

˗ udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym w czasie służby,

˗ utrzymanie wymaganej sprawności fizycznej oraz dyspozycyjności,

˗ pełnienie wyznaczonych funkcji w ramach służby wewnętrznej, przestrzeganie obowiązujących        przepisów, regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań ratowniczo - gaśniczych, w tym również w zakresie BHP, poddawanie się okresowym badaniom lekarskim,

-  wykonywanie poleceń przełożonych.

II.Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej:

Określone w art. 28 ust. 1 i 34 ust 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej       (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 ze zmianami) tj.:

˗  posiadać obywatelstwo polskie,

˗ nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

˗  korzystać z pełni praw publicznych,

˗  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 ˗ posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

 

Po przejściu postępowania kwalifikacyjnego kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej musi spełniać warunek określony w art. 34 ust 4 cytowanej wyżej ustawy - posiadać uregulowany stosunek  do służby wojskowej tj: odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia  tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania pożądane-nieobowiązkowe:

 •      prawo jazdy kat. C, C+E,
 •      sternik motorowodny.

          

 

 1. 1. Wymagane dokumenty niezbędne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Komendzie Miejskiej PaństwowejStraży Pożarnej w Tychach (odręcznie podpisane z datą  oraz numerem telefonu do kontaktu, celem nadania numeru kandydata)
 • życiorys(dopuszcza się w formie CV, odręcznie podpisane z datą)
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego(druk nr 1 do pobrania),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychniezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (druk nr 1 do pobrania),
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych(druk nr 1 do pobrania),
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe(druk nr 1 do pobrania),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie-minimum średnie,

 

IV. 2. Dodatkowe dokumenty:

 • wyciąg z prawa jazdy (oraz przedstawienie oryginału w celu weryfikacji danych);
 • zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniachorganizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej (aby otrzymać punkty preferencyjne za wyszkolenie pożarnicze w OSP, zaświadczenie musi dokumentować udział, w co najmniej dwóch zdarzeniach w działaniach ratowniczo-gaśniczych  lub ćwiczeniach w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia tj. 29.08.2019 r.).
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności, jeśli składany jest dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe musi być podpisany przez posiadacza dyplomu, zaświadczenia, certyfikaty.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu (druk nr 2 do pobrania)-doręczony przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.
 • kserokopia zaświadczenia o zaliczeniu testusprawności fizycznej w innej jednostce organizacyjnej PSP (dotyczy kandydatów, którzy zaliczyli test w okresie ostatnich 6 m-cy) doręczona przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.

 

UWAGA:

Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, oświadczenia obowiązkowego, własnoręcznego podpisu lub daty eliminuje kandydata  z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Dokument,  przy którym znajduje się adnotacja „druk … do pobrania” obowiązuje wyłącznie w takiej formie. Inna forma dokumentu będzie skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji kandydata.

 

Koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat.

Informacje dodatkowe :

 

 • na proponowanym stanowisku kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej, jako stażysta, otrzymuje wynagrodzenie netto około 2.600,00zł,
 • Trzech pierwszych kandydatów z największą ilością punktów kieruje się na badania lekarskie oceniające możliwość podjęcia służby w PSP. Po ich pozytywnym zakończeniu i uzyskaniu opinii komisji lekarskiej zostaną skierowani na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, które trwa około  7 miesięcy w tym w systemie skoszarowanym (pełne oddelegowanie do szkoły PSP lub ośrodka szkolenia PSP).

 

UWAGA: dokumenty, przy których znajduje się adnotacja „druk nr… do pobrania” dostępne są na stronie internetowej Komendy http://tychy.kmpsp.gov.pl/  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://kmpsptychy.bip.gov.pl/

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem  i nazwiskiem,  z dopiskiem: „Nabór do służby przygotowawczej w PSP – starszy ratownik” wsekretariacieKomendy Miejskiej PSP w Tychach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 15 00 w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 13 września   2019 r.  lub za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, ul. al. Niepodległości 230, 43-100 Tychy (liczy się data stempla pocztowego oraz faktyczny wpływ dokumentacji do Sekretariatu Komendy w terminie do 16 września 2019r.). Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Przy składaniu dokumentów każdemu kandydatowi zostanie nadany indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie wykorzystany przy ogłaszaniu wyników z poszczególnych etapów naboru.W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem Poczty, Komenda będzie kontaktowała się telefonicznie z kandydatem, w celu podania informacji o nadaniu numeru identyfikacyjnego kandydata.

Oferty (aplikacje) nie spełniające kryteriów naboru oraz oferty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru i przyjęcia do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Tychach, będą do odbioru w siedzibie Komendy do 1 miesiąca po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

Rekrutację uznaje się za zakończoną w momencie ogłoszenia wyniku naboru (tj. informacji o wyłonionym w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydacie do przyjęcia do służby) w Biuletynie Informacji Publicznej http://kmpsptychy.bip.gov.pl/ w zakładce „nabór do służby i pracy”, stronie Komendy: http://tychy.kmpsp.gov.ploraz w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

 

Postępowanie kwalifikacyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach będzie przebiegało etapowo. Po każdym z nich, zamieszczona będzie lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu oraz termin, godzina i miejsce przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek etapu postępowania kwalifikacyjnego lub w przypadku nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek  etapu postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (ze zdjęciem). 

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP 

OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Tychach przeprowadzi weryfikację złożonej przez kandydatów dokumentacji uwzględniając jej kompletność, stawiane wymagania wymienione w pkt. IV1. Oferty kandydatów, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub będą niekompletne- zostaną wykluczone z postępowania rekrutacyjnego. Wyniki po pierwszym etapie zostaną ogłoszone w dniu17.09.2019 r. - sporządzona zostanie lista zawierająca numery identyfikacyjne osób zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. testu sprawności fizycznej - próby wydolnościowej tj. „Beep Test"), biegu po kopercie i podciągania się na drążku.

Lista zostanie wywieszona w siedzibie KM PSP w Tychach,  przy al. Niepodległości 230, 43 – 100 Tychy oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://kmpsptychy.bip.gov.pl/ w zakładce „nabór do służby i pracy” i stronie Komendy: http://tychy.kmpsp.gov.pl/ 

 

ETAP II

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Kadydat przed przystąpieniem do testu przedstawia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu. Druk nr 2 obowiązuje tylko i wyłącznie w formie załączonej do ogłoszenia, wszelkie inne formy zaświadczenia będą skutkowały niedopuszczeniem kandydata do testu.

 

Test sprawności fizycznej składający się z próby wydolnościowej i prób sprawnościowych zostanie przeprowadzony zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 672) i w sposób określony w załącznikach nr 1-3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. Nr 673). Podaje się do wiadomości, że w teście sprawności fizycznej  nie stosuje się punktów preferencyjnych ze względu na wiek.Wynik testu sprawności fizycznej jest oceniany w skali dychotomicznej: pozytywny/negatywny. Punkty uzyskane podczas testu sprawności fizycznej nie stanowią składowej sumy punktów uzyskanych w całym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Do testu sprawności fizycznej kandydat stawia się w ubiorze sportowym i obuwiu halowym. Do każdej z prób kandydat podchodzi tylko raz, wyjątek stanowi awaria sprzętu lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet), na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

BEEP TEST

Próba wydolnościowa tj. „Beep Test” - miejsce wykonania:Hala Sportowa ul.Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy. Dokładna data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

 Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka.

 

Liczba odcinków

1    odc.

2    odc.

3 odc.

4  odc.

5 odc.

6 odc.

7 odc.

8 odc.

9 odc.

10 odc.

11 odc.

12 odc.

Czas odcinka

(s)

Poziom

Przebiegnięty dystans (m)

1

20

40

60

80

100

120

140

 

 

 

 

 

9,0

2

160

180

200

220

240

260

280

300

 

 

 

 

8,0

3

320

340

360

380

400

420

440

460

 

 

 

 

7,5

4

480

500

520

540

560

580

600

620

640

 

 

 

7,2

5

660

680

700

720

740

760

780

800

820

 

 

 

6,8

6

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

 

 

6,5

7

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

 

 

6,2

8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

 

6,0

9

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

 

5,7

10

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

 

5,5

11

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

5,3

12

2140

2160

2180

2200

2220

X

X

X

X

X

X

X

5,1

 

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA- BIEG PO KOPERCIE

 

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm)

ustawia się tyczki o wysokości 160–180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia

tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na

miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na

komendę „start” strażak rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym

na rysunku kierunkiem (A–B–E–C–D–E–A), omijając tyczki od

strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas

wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia

lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją

ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero

kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na

wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu,

kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną.

Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje.

Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 

PODCIĄGANIE SIĘ NA DRĄŻKU(drążek na wysokości doskocznej).

 

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Na znak oceniającego ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję.

Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

TABELA PUNKTOWA

Przeliczenie uzyskanych wyników na punkty.

 

LICZBA

PUNKTÓW

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom - liczba odcinków)

75

26

22,00

12 - 5

74

25

22,05

12 - 4

73

24

22,10

12 - 3

72

23

22,15

12 - 2

71

22

22,20

12 - 1

70

21

22,25

11 - 12

69

20

22,30

11 - 11

68

19

22,35

11 - 10

67

18

22,40

11 - 9

66

17

22,45

11 - 8

65

16

22,50

11 - 7

64

 

22,55

11 - 6

63

15

22,60

11 - 5

62

 

22,65

11 - 4

61

14

22,70

11 - 3

60

 

22,75

11 - 2

59

 

22,80

11 - 1

58

13

22,85

10 - 11

57

 

22,90

10 - 10

56

 

22,95

10 - 9

55

12

23,00

10 - 8

54

 

23,05

10 - 7

53

 

23,10

10 - 6

52

 

23,15

10 - 5

51

 

23,20

10 - 4

50

11

23,25

10 - 3

49

 

23,30

10 - 2

48

 

23,35

10 - 1

47

 

23,40

9 - 11

46

 

23,45

9 - 10

45

10

23,50

9 - 9

44

 

23,60

9 - 8

43

 

23,70

9 - 7

42

 

23,80

9 - 6

41

 

23,90

9 - 5

40

9

24,00

9 - 4

39

 

24,10

9 - 3

38

 

24,20

9 - 2

37

 

24,30

9 - 1

36

 

24,40

8 - 11

35

8

24,50

8 - 10

34

 

24,60

8 - 9

33

 

24,70

8 - 8

32

 

24,80

8 - 7

31

 

24,90

8 - 6

30

7

25,00

8 - 5

29

 

25,10

8 - 4

28

 

25,20

8 - 3

27

 

25,30

8 - 2

26

 

25,40

8 - 1

25

6

25,50

7 - 10

24

 

25,60

7 - 9

23

 

25,70

7 - 8

22

 

25,80

7 - 7

21

 

25,90

7 - 6

20

5

26,00

7 - 5

19

 

26,10

7 - 4

18

 

26,20

7 - 3

17

 

26,30

7 - 2

16

 

26,40

7 - 1

15

4

26,50

6 - 10

14

 

26,60

6 - 9

13

 

26,70

6 - 8

12

 

26,80

6 - 7

11

 

26,90

6 - 6

10

3

27,00

6 - 5

9

 

27,10

6 - 4

8

 

27,20

6 - 3

7

 

27,30

6 - 2

6

 

27,40

6 - 1

5

2

27,50

5 - 9

4

 

27,60

5 - 8

3

 

27,70

5 - 7

2

 

27,80

5 - 6

1

1

27,90

5 - 5

 

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn: co najmniej 55pkt, a dla kobiet: co najmniej 45pkt. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej jest mniejsza od liczby stanowisk na które prowadzony jest nabór, obniża się minimalny wynik końcowy z testu sprawności fizycznej do 38pkt dla mężczyzn i 30 pkt dla kobiet.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne kandydatów, którzy zaliczyli II etap zostanie wywieszona w siedzibie KM PSP w Tychach,  przy al. Niepodległości 230, 43 – 100 Tychy oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://kmpsptychy.bip.gov.pl/ w zakładce „nabór do służby i pracy” i stronie Komendy: http://tychy.kmpsp.gov.pl

 

III ETAP

SPRAWDZIAN LĘKU WYSOKOŚCI (AKROFOBIA)

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z próby wydolnościowego i testu sprawności fizycznejzostaną poddani próbie wysokościowej na placu wewnętrznym KM PSP  w Tychach przy al. Niepodległości 230. Dokładna data i godzina zostanie określona przy publikacji listy kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu.

Sprawdzian lęku wysokości polega na wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy asekuracji), nachylonej pod kątem 75°, na wysokość 20 metrów. Kandydat ma prawo do jednej próby wejścia. Próbę wysokościową ocenia się dychotomicznie (zaliczony / niezaliczony).

Kandydat, który nie zaliczy próby wysokościowej zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.Kandydaci o wynikach próby wysokościowej zostaną poinformowani po zakończonej próbie przez Przewodniczącego Komisji.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne kandydatów, którzy zaliczyli III etap zostanie wywieszona w siedzibie KM PSP w Tychach,  przy al. Niepodległości 230, 43 – 100 Tychy oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://kmpsptychy.bip.gov.pl/ w zakładce „nabór do służby i pracy” i stronie Komendy: http://tychy.kmpsp.gov.pl/ 

 

IV ETAP

SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA

Sprawdzian z pływania zostanie przeprowadzony na krytej pływalni MOSiR w Tychach, przy ul. Edukacji 9. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy zgodnie z regulaminem pływalni.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat wystartuje z wody i przepłynie 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. 

Sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

Kandydat, który nie zaliczy sprawdzianu z pływania zostaje wyeliminowany z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne kandydatów, którzy zaliczyli IV etap zostanie wywieszona w siedzibie KM PSP w Tychach,  przy al. Niepodległości 230, 43 – 100 Tychy oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://kmpsptychy.bip.gov.pl/ w zakładce „nabór do służby i pracy” i stronie Komendy: http://tychy.kmpsp.gov.pl/ 

V ETAP

OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Ocena złożonych dokumentów wymienionych w pkt. IV2; związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym zgodnie z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności wynikających z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz. U. z 2018r. poz. 672).

Kandydaci zakwalifikowani  do tego etapu zobowiązani są dostarczyć dodatkową dokumentację, potwierdzającą posiadane umiejętności, kwalifikacje, które mogą być podstawą do przyznania punktów gratyfikacyjnych wterminie 26-30 września 2019r. do Sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Tychach przy al. Niepodległości 230 (W przypadku wysyłania dokumentacji pocztą, liczy się data stempla pocztowego nie późniejsza niż 30 września 2019r. i faktyczny wpływ dokumentacji do Sekretariatu Komendy najpóźniej w dniu 01 października 2019r.).

 

Możliwe do zdobycia punkty gratyfikacyjne za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

Lp.

Kwalifikacje i uprawnienia

Punktacja

1

Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak                                         

20 pkt

 2.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP, posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa

25 pkt

 3.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP, posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa

30 pkt

4.

Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskane w SGSP

15 pkt

5.

Posiadanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019r. poz.993 z późn.zm.)- KPP

5 pkt

6.

Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego,  o których mowa w art.10 ustawy z dnia 08 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019r. poz.993 z późn.zm.)

15 pkt

7.

Wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP

5 pkt

8.

Wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+RT

10 pkt

 9.

Wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+RT+RW

15 pkt

10.

Wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r.

15 pkt

11.

Ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

5 pkt

12.

prawo jazdy kat. C

5 pkt

13.

prawo jazdy kat. CE

10 pkt

14.

inne kwalifikacje lub uprawnienia wymienione w wymaganiach pożądanych tj:

 • wykształcenie w zakresie mechaniki pojazdów samochodowych lub mechaniki pojazdów (2 pkt)
 • uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego – żurawie przenośne, żurawie samojezdne, podesty ruchome przejezdne (3 pkt za każde z uprawnień),
 • uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie: gazy sprężone  (powietrze)  wydane  przez Urząd Dozoru Technicznego (3 pkt),
 • patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej lub sternik motorowodny  (5 pkt).
 • uprawnienia ratownika wodnego (5 pkt)

max 15 pkt

Wyjaśnienia użytych skrótów:

PSP – Państwowa Straż Pożarna

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

SP - Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP,

KPP - Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT - Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,

RW - Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach,

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

 

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w punktach powyższej tabeli od 1 do 3, przyznaje się punkty tylko z jednego tytułu z wyższą wartością punktową.
 • za kwalifikacje wymienione w punktach powyższej tabeli od 5 do 6, przyznaje się punkty tylko z jednego tytułu z wyższą wartością punktową.
 • za kwalifikacje wymienione w punktach powyższej tabeli od 7-10 przyznaje się punkty z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową.
 • za kwalifikacje wymienione w punktach powyższej tabeli od 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności OSP Komendanta powiatowego (miejskiego) PSP aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach - w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną PSP , w okresie  jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia.
 • za kwalifikacje wymienione w punktach powyższej tabeli 12 i 13, przyznaje się punkty tylko z jednego tytułu
 • w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt. 14 , punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, ze jeżeli ich suma jest większa niż 15, to przyjmuje się 15 punktów.

Za udokumentowane wykształcenie, kwalifikacje oraz uprawnienia, można otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Lista zawierająca nr identyfikacyjne kandydatów, którzy zaliczyli V etap zostanie wywieszona w siedzibie KM PSP w Tychach,  przy al. Niepodległości 230, 43 – 100 Tychy oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://kmpsptychy.bip.gov.pl/ w zakładce „nabór do służby i pracy” i stronie Komendy: http://tychy.kmpsp.gov.pl/ 

 

VI ETAP

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Tychach  przy al. Niepodległości 230 w dniach 03-04 października 2019 roku.

 

Rozmowę przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Tychach.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie w szczególności :

 • autoprezentacja, umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

Punktacja ustalona jest w wymiarze od 0-10pkt za każde ww. zagadnienie. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w § 12 ust. 2-4 rozporządzenia MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz.672).

Wyniki z postępowania kwalifikacyjnego stanowiące informację zawierającą numery identyfikacyjne kandydatów, którzy zaliczyli ten etap zostanie wywieszona w siedzibie KM PSP w Tychach,  przy al. Niepodległości 230, 43 – 100 Tychy oraz umieszczona wBiuletynie Informacji Publicznej http://kmpsptychy.bip.gov.pl/ w zakładce „nabór do służby i pracy” i stronie Komendy: http://tychy.kmpsp.gov.pl/  w dniu 07 października 2019 roku.

 

VII ETAP

USTALENIE ZDOLNOŚCI PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY

W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej skieruje się pierwszych 3 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, o czym zostanie powiadomiony telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

Kandydat ma prawo wglądu wyłącznie do swojej dokumentacji z postępowania kwalifikacyjnego w siedzibie KM PSP w Tychach, al. Niepodległości 230.

Kandydat może wnieść do Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej pisemne uwagi  co do przebiegu postępowania kwalifikacyjnego lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości.

Komisja rozpatruje uwagi kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania pisemnych uwag. Informację o sposobie rozpatrzenia uwag kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać także w Sekcji     Organizacyjno-Kadrowej KM PSP w Tychach, tel. (32) 227 38 71

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (43-100 Tychy, al. Niepodległości 230, tel. 32 227 20 11 fax. 32 323 24 58, e-mail: psptychy@katowice.kwpsp.gov.pl)
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, st. kpt. Daniel Hermyt: (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 32 6215303).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 672).
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie postępowania kwalifikacyjnego dane osobowe będą przechowywane przez 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zakończeniu postępowania. Istnieje wtedy możliwość odbioru dokumentów przez osoby, których dane dotyczą. Po wymienionym terminie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych może to skutkować nie objęciem lub zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osoby, której te dane dotyczą.
 9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, e-mail: kancelaria@uodo.aov.pl).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje nie ujęciem Pani/Pana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Tychy, dnia 29.08.2019 r.

 

Załączniki

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
Druk nr 1
Druk nr 2

Protokół z I etapu postępowania kwalifikacyjnego

Protokół z II etapu postępowania kwalifikacyjnego

Protokół z III etapu postępowania kwalifikacyjnego

Protokół z IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

Protokół z V etapu postępowania kwalifikacyjnego

Protokół z VI etapu postępowania kwalifikacyjnego

Protokół z VII etapu postępowania kwalifikacyjnego

Font Resize
Zmiana kontrastu